International Human Rights Day – Dari

!روز جهانی حقوق بشر مبارک باد

.مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 دسمبر سال 1950 میلادی را به عنوان روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد.
هر سال، طی گردهمای ها و تظاهرات، سازمان ها و مردم در سراسر جهان روی چالش ها و معضلات جهانی حقوق بشر گفتگو میکنند. امسال، از روز جهانی حقوق بشر بدون هیاهو ها و سروصدا های زیاد در افغانستان تجلیل به عمل آمد – “هیچ محفل و یا مجلس تجلیل از این روز در پایتخت راپور داده نشده است. اما فعالان و ناظران حقوق بشر از حکومت خواستند تا فعالیت های جدی در این رابطه داشته باشند.” <منبع سایت خبری طلوع نیوس>

طی بیشتر از یک دهه لابی که افغانها برای حفاظت حقوق بشر کرده اند، ولی به طور فزاینده ای خسته از وضعیت حقوق بشر و طرح های حمایتی دولت افغانستان در از بین بردن خشونت علیه زنان و گروه های آسیب پذیز هستند.د.
در سال های گذشته، شهروندان و خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان جهت وارد نمودن فشار بر دولت و جامعه بین المللی به منظور احترام به تعهدات که در حفظ حقوق بشر و کشاندن جنایتکاران جنگی به عدالت نموده بودند، دست به تظاهرات و راه پیمایی های اعتراضی در سراسر کشور می نمودند. آنها بر این باورند که این اقدامات را به عنوان پایه های اساسی حرکت به سوی صلح و همچنین کاهش خشونت ها و تامین حقوق حقه مردم، سوق خواهد داد
ما جهت دسترسی به بینش های دست اول فعالان جامعه مدنی در رابطه به وضعیت فعلی حقوق بشر در کشور با تعدادی از اشتراک کننده گان برنامه آموزشی روی دست داشته خود، مصاحبه های اختصاصی را انجام دادیم
یکی از اشتراک کننده برنامه آموزشی بیلدنگ مارکیتس که عضو اسبق پارلمان و فعال جامعه مدنی است در این ارتباط، میگوید “عدم موجودیت یک برنامه سیستماتیک برای ریشه کن نمودن خشونت علیه زنان، کودکان، و گروه های آسیب پذیر، روند حقوق بشر در کشور را مختل میسازد. تنها زمانی که دولت و جامعه بین المللی تغییر رویکرد خود را از نمایی سیاسی و سود-محوری که توانائی برآورده نمودن نیاز های گروه های آسیب پذیر را ندارند، به یک رویکرد پایدار، فراگیر و متعهد تبدیل نماید، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود خواهد یافت”
یکی دیگر از شرکت کنندگان برنامه میگوید “امیدواریم که دولت در آینده برنامه های واضیح و عملی را در جواب فعالان جامعه مدنی جهت از بین بردن خشونت ها و بهبودی وضعیت حقوق بشر در کشور طرح و تطبیق نماید”
ما نگرانی ها و اهداف نهاد های جامعه مدنی را که در راستای بهبود حقوق بشر و حقوق زنان کار میکنند با شما شریک مسازیم، و امیدواریم این روز جهانی حقوق بشر زمینه را برای گفتگو های سازنده و اقدامات جهت محافظت از حقوق بشر در سال های آینده، فراهم سازد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: